Asuntosanasto

Alivuokralainen = Alivuokralainen on vuokrannut osan huoneistosta, jossa myös alivuokranantaja tai huoneiston omistaja asuu.

Arava-asunto = Arava-asunto on valtion osalainoittama tai korkotukema asunto, johon asukkaaksi pääsylle on säädetty valintaedellytykset ja jonka vuokra yleensä muodostuu ns. omakustannusperiaatteella.

Aravalaina = Aravalaina on valtion myöntämä asuntolaina.

Asumislisä = Asumislisä on tuki yksin asuville opiskelijoille.

Asumisoikeusasuminen = Asumisoikeusasumisessa asukas on tehnyt asumisoikeussopimuksen, maksanut asumisoikeusmaksun ja siten saanut asunnon hallintaansa. Asukas maksaa kuukausittain käyttövastiketta.

Asumistuki = Asumistuki on valtion maksama ja Kelan myöntämä tuki asumiskustannusten madaltamiseksi.

Asuntoetu = Asuntoetu tarkoittaa, että asunnon käyttöoikeus on osa asukkaan palkkaa.

Asuntoasiainneuvottelukunta = Asuntoasiainneuvottelukunta toimii ympäristöministeriön yhteydessä. Neuvottelukunta seuraa ja edistää asuntopoliittista keskustelua.

Asunto-ohjelma = Kunnan laatima ja hyväksymä asunto-olojen kehittämisohjelma.

Asunto-osakeyhtiön osakkeet = Antavat oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyjä huoneistoja yhtiön omistamassa talossa.

As Oy = Asunto-osakeyhtiöstä käytettävä lyhenne.

Asuntosäästöpalkkio = Asuntosäästöpalkkio on valtion nuorille asuntosäästäjille maksama korkolisä ASP-säästötilille kertyneelle säästösummalle.

Bruttoansio = Työstä maksettava palkka tai muu palkkio, josta ei ole vielä vähennetty veroja.

Ennakkovuokra = Takuuvuokra = Vakuus = Etukäteen maksettu asunnon vuokra, jonka vuokranantaja voi pitää, mikäli vuokria jää rästiin tai jos asunto on vuokralaisen jäljiltä vaurioitunut.

Hallintamuoto = Tapa, jolla asuntoa hallitaan. Esimerkiksi vuokra-asunto, omistusasunto.

Hitas = Helsingin kaupungin omistamalle maalle rakennettavia asuntoja koskeva hinta- ja laatusääntelyjärjestelmä.

Isännöitsijätoimisto = hoitaa asunto-osakeyhtiön käytännön asioita, esim. pitää kirjaa siitä, ketä asunnoissa asuu

Järjestelypalkkio =  Perii pankki myöntämästään asuntolainasta ja muista lainoista.

Kalenterikuukausi = Aika kuukauden ensimmäisestä päivästä kuukauden viimeiseen päivään.

Kansaneläkelaitos (KELA) = Eduskunnan valvonnassa toimiva itsenäinen sosiaalivakuutuslaitos. Maksaa työttömyyspäivärahoja ja erilaisia tukia pienituloisille.

Kiinteistöyhtiö = Yhtiö, joka on perustettu yleensä vuokra-asuntoina tai liiketiloina käytettävän talon omistamista ja hallintoa varten.

Koy = Kiinteistöosakeyhtiön yleisesti käytetty lyhenne.

Korkotuki = Valtion maksama tuki lainansaajalta pankkilainasta perittävän koron alentamiseksi.

Korkotukilaina = Luottolaitoksen, kuten pankin lainansaajalle myöntämä laina, jolle valtio maksaa korkotukea.

Leimavero = Maksetaan valtiolle asuntokaupan yhteydessä.

Luotonvarausprovisio = Pankkien asuntolainasta ja myös muista lainoista perimä maksu.

Lyhytaikainen vuokra-asuntokorkotuki = Luottolaitoksen myöntämä laina, jolle valtio maksaa korkotukea enintään 8 vuoden ajan. Asuntoja on käytettävä vuokra-asuntoina 10 vuotta.

Nettoansio = Palkka tai palkkio, josta on vähennetty verot.

Omarahoitusosuus = Asunnonostajan tulee itse säästää tai hankkia omarahoitusosuus pankin, valtion, kuntien tai muiden rahoituslaitosten myöntämän rahoituksen lisäksi.

Opiskelija-asuntoyhteisö = Säätiö tai yhteisö, joka rakennuttaa, hallitsee tai välittää opiskelija-asuntoja.

Pitkäaikainen vuokra-asuntokorkotuki = Luottolaitoksen myöntämä laina, jolle valtio maksaa korkotukea enintään 18 vuoden ajan. Asuntoja on käytettävä vuokra-asuntoina 20 vuotta.

Rakennuttaja = Henkilö, yritys tai yhteisö, joka hankkii asunnon rahoituksen, tonttimaan ja rakentajan ja joka vastaa asunnon valmistumisesta ja hallinnasta.

Rakentaja = Henkilö, yritys tai yhteisö, joka rakentaa asunnon.

Ruokakunta = Yhteinen talous, jonka muodostaa perhe tai henkilöt. Myös yksi henkilö voi muodostaa ruokakunnan.

Vakuus = Enintään kolmen kuukauden vuokran määrä ja se annetaan yleensä vuokranantajalle vakuudeksi vuokran maksamisesta tai huoneiston kunnossa. pysymisestä Myös vuokranantaja voi antaa vuokralaiselle vakuuden velvoitteidensa täyttämiseksi.

Valtion asuntorahasto (ARA) = Rahoittaa vuokra- ja asumisoikeustalojen sekä yksityishenkilöiden asuntojen rakentamista ja korjaamista.

Vapaarahoitteinen asunto = Ei ole saatu valtion tai kunnan lainaa tai korkotukea.

Varainsiirtovero = Muun muassa asuntokaupan yhteydessä valtiolle maksettava vero.

Vuokrasopimus = Tehdään kahtena kappaleena sekä vuokranantajalle että vuokralaiselle ja sillä saadaan vuokraoikeus rakennukseen tai sen osaan (yleensä huoneistoon).

Yhtiövastike = Maksetaan asunto-osakeyhtiölle, joka kattaa sillä kiinteistön hoitamisesta ja hankkimisesta aiheutuvat kulut. Se vahvistetaan yhtiökokouksessa ja jaetaan asuntoyhtiölaissa tai yhtiöjärjestyksessä määrätyllä tavalla osakkeenomistajien maksettavaksi.

Yleishyödyllinen vuokra-asuntotuottaja = Yhteisö, joka rakentaa ja hallitsee vuokra-asuntoja ilman merkittävää voiton tavoittelua. Yleishyödylliseksi voidaan nimetä valtioneuvoston tai asuntorahaston päätöksellä.

Ympäristöministeriö = seuraa asuntopolitiikan kehittymistä maassamme ja valmistelee keskeiset asumista koskevat lait.