Tietoa talopaketin hankinnasta

Talotehtaiden talopakettitoimitukset tarjoavat vaihtoehdon perinteiselle pientalorakentamiselle. Talopaketit toimitetaan rakentajille joko valmiiksi asennettuina ns. ”avaimet käteen” -periaatteella tai ilman asennusta, jolloin rakentaja joutuu hankkimaan muita tekijöitä varsinaiseen talon pystytykseen. Tarjontaa on runsaasti, joten lopullinen valinta on syytä tehdä huolella.

Ostaessaan talopaketin kuluttaja tekee talotehtaan kanssa hankintasopimuksen rakennuksen eri osista, rakennustarvikkeista sekä usein myös joistain työsuorituksista ja muista palveluista.

Talopaketin hankintasopimus koostuu monista asiakirjoista. On tärkeää, että kuluttaja on selvillä siitä, mihin hän sitoutuuu sopimusta tehdessään. Talotehtaiden tarjouksiin ja niiden perusteella tehtävään sopimukseen on syytä paneutua erityisen huolellisesti.

Talopaketin kauppaan sovelletaan kuluttajansuojalain määräyksiä.

Huolellinen suunnittelu

Onnistuneen kaupan edellytys on riittävän yksityiskohtainen suunnittelu: maapohjan hankinta, talotyypin ja talopaketin valinta, tarvittavien muutosten hionta, kustannussuunnittelu, tarvittavien lupien hankkiminen, viranomaistoimien selvittäminen, rakentamisen ajoittaminen, urakkasopimukset, oman työn osuuden suunnittelu, rakennustyön valvonnan ja seurannan järjestäminen.

Rakennuspaikkaa valittaessa täytyy ottaa huomioon alueella voimassa oleva kaava ja siihen mahdollisesti tulevat muutokset. Näistä asioista saa tietoa kunnan rakennusvirastosta. Tärkeää on ottaa selvää asuinalueen pitkän aikavälin kehitysnäkymistä ja verrata niitä omiin asumistarpeisiin.

Valinnan varaa talopaketeissa

Talopakettien väliset erot eivät liity vain malliin ja hintaan. Lopputuloksen kannalta merkittävät erot ovat niiden toimistussisällössä, laadussa ja toimitusvarmuudessa.

Toimitussisältöjen huolellinen vertaaminen antaa osaltaan pohjaa ratkaisun tekemiselle. Merkittävää tietoa voi saada myös sellaisilta henkilöiltä, joilla jo on kokemusta talon rakentamisesta ja erityisesti talopaketin hankinnasta.

Kustannukset

Valmistalon rakennuskustannukset muodostuvat tonttikustannusten (kertameno tai vuosivuokra) lisäksi talopaketin hinnasta, paketista puuttuvien tarvikkeiden hinnasta, rakennustyön kustannuksista sekä erilaisista liittymismaksuista. Myös oman työn arvo sekä tulevat asumiskustannukset kannattaa pitää lopullisessa vertailussa mukana. Kustannusten vertailussa kannattaa yrittää myös jollain tasolla arvioida talon jälleenmyyntiarvoa.

Rakennuspaikalla on huolehdittava työturvallisuudesta ja pidettävä vakuutukset ajan tasalla. Lisäksi pitää tietää, mitä vaatimuksia liittyy rakennuslupiin, vesi- ja viemäritöihin, katuliittymiin ja kaavamääräyksiin. Sähkö- ja puhelinliittymät on myös hoidettava asianmukaisesti.

Tarjousten pyytäminen

Kun talon malli, koko, materiaalivaihtoehdot, taloudelliset resurssit ja rahoitusvaihtoehdot ovat selvillä, valitaan sopivat toimittajaehdokkaat, joilta pyydetään tarjous. Tarjous on syytä pyytää useammalta kuin yhdeltä talopaketin toimittajalta.

Tarjouksiin tutustutaan huolellisesti, sillä niiden perusteella tehty tilaus on sitova. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota tarjouksen yksityiskohtaisuuteen. Ylimalkaisesti niputetut summat antavat liikaa tilaa epäselvyyksille. Jos oma ammattitaito ei riitä tarjousten vertailuun, on syytä pyytää asiantuntija-apua.

Sopimuksen tekeminen

Sopimuksen tekemiseen on varattava riittävästi aikaa. Tarjouksen sisältö käydään vielä kerran myyjän kanssa läpi yksityiskohtaisesti.

Sopimuksen pätevyyden kannalta olennaista on, että edustaja on myyjän täysivaltainen asiamies. Talomyyjän kanssa tehtävään sopimukseen liittyy varauma; talotehtaan on vielä omalta osaltaan hyväksyttävä sopimus.

Sopimuksesta on tarkistettava, että se on tarjouksen mukainen ja että siihen tulevat kaikki olennaiset tiedot. Sopimuksesta on ilmettävä mahdolliset sopimussakot ja takuut. Toimitusajankohdat on merkittävä sopimukseen yksiselitteisesti. Pystytysten valmistumisajat samoin kuin urakoiden valmistumisajankohdat on myös laitettava sopimukseen. Ei riitä, että sovitaan vain työn aloittamisesta. Selvästi on sovittava myös siitä, kumpi maksaa kuljetuksen.

Keskeneräiseen sopimukseen ei minkään syyn perusteella pidä laittaa nimeään. Ellei toimitusajankohtaa tai muita yhtä olennaisia asioita saada varmistetuksi allekirjoitustilaisuuteen mennessä, sopimusta ei pidä allekirjoittaa vaan on syytä sopia uusi aika sopimuksen tekemiseksi.

Ostajan on saatava kaikista sopimuksista oma kappaleensa. Sopimukset on säilytettävä huolellisesti.

Rahoitus ennen allekirjoitusta

Rahoitusasiat pitää varmistaa ennen sopimuksen allekirjoittamista. Jos esimerkiksi lainan myöntäminen on kesken, mutta tiettyjen ennakkoetujen varmistamiseksi halutaan tehdä tilaus, sopimukseen on tehtävä ehto lainan epäämisen varalta. Muutkin epävarmuustekijät on otettava selvästi mukaan sopimukseen.

Ennen allekirjoitusta sopimukseen on mahdollista saada haluamiaan ehtoja. Kun sopimus on tehty, muutoksia on hankalampi saada ainakaan maksutta.

Urakka ja alihankinta

Ostettaessa talopaketti ”avaimet käteen” -periaatteella, pääurakoitsija tekee sopimukset aliurakoitsijoiden kanssa. Näissäkin tapauksissa on oman edun mukaista valvoa, että pääurakoitsija käyttää luotettavia aliurakoitsijoita. Asian varmistamisesta voi sopia esimerkiksi rakennusvalvojan kanssa.

Rakennusvalvojan tehtävänä on valvoa rakennuttajan etua työmaalla. Valvoja on syytä palkata heti, kun rakennushankkeen toteuttamisesta on päätetty. Valvojan asiantuntemusta voi käyttää varsinaisen pystytyksen ja rakennustyön lisäksi myös mm. tarjousten käsittelyssä sekä sopimusten tekemisessä.

Kun asennustyö ja/tai erikoisurakat tilataan joltain muulta kuin talopaketin toimittajalta, rakennuttaja joutuu tekemään jokaisen aliurakoitsijan kanssa erilliset sopimukset. Tällöin on varmistettava, että kullakin urakoitsijalla on asianmukainen lupa työn suorittamiseen. Myös takuut on sovittava jokaisen kanssa erikseen.

Jos tekee sopimuksen itsenäisen yrittäjän tai liikkeen kanssa, se vastaa itse veroistaan ja sosiaalimaksuistaan ja sisällyttää ne urakkahintaan. Asia varmistetaan pyytämällä yittäjältä voimassa oleva ennakkoperintärekisteriote. Työntekijäasemassa olevien osalta rakennuttajan on huolehdittava työnantajan velvollisuuksista.

Rakennuspäiväkirja

Alusta alkaen on tarpeen pitää rakennuspäiväkirjaa, johon huolellisesti merkitään projektin eteneminen päivittäin. Kirjaan on hyvä merkitä kaikki ne keskustelut, joiden perusteella jotain on tehty. Myös vähäpätöisiltä vaikuttavat asiat on syytä kirjata muistiin.

Erityisen tärkeää on kirjata kaikki työssä tai toimituksissa esiintyneet puutteet ja viat. Näihin tietoihin on hyvä ottaa myös ammattitaitoisen rakennusvalvojan kuittaus aika ajoin, jotta myös hän olisi tietoinen tapahtumien kulusta.

Puutteet tavaratoimituksissa

Kaikki tavaraerät on tarkastettava päällisin puolin niiden saapuessa mahdollisten kuljetusvaurioiden ja pakkauksia avaamatta havaittavien virheiden selvittämiseksi. Tavara tarkastetaan uudelleen ennen sen kiinnittämistä tai asentamista. Virheellistä tavaraa ei pidä kiinnittää paikalleen, vaan on otettava yhteyttä myyjään ja sovittava virheen korjaamisesta.

Rakennuskohteen valmistuttua tehty työ otetaan vastaan. Vastaanottotarkastuksessa pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään kaikki esiintulevat puutteet. Puutteiden korjaamisesta ja korjausajankohdasta on sovittava, mieluiten kirjallisesti.

Myyjä ja urakoitsijat vastaavat toimituksissaan ja työsuosituksissaan ilmenneistä virheistä ja puutteista kuluttajansuojalain mukaisesti. Jos talopaketille tai työsuorituksille on annettu takuu, takuuajan päättyminen ei katkaise myyjän tai urakoitsijan kuluttajansuojalain mukaista vastuuta. Lakisääteinen vastuu jatkuu yleensä takuuaikaa pidempään.

Joillakin laitteilla ja kalusteilla on erilliset takuut. Niiden sopimuspaperit on syytä säilyttää huolella ja tarkistaa ennen takuuaikojen päättymistä mahdolliset viat ja puutteet.

Kun tulee ongelmia

Mahdollisuus virheisiin hankkeen jokaisessa vaiheessa on suuri. Käytäntö on osoittanut, että virheitä tapahtuu runsaasti. Niihin voi kuitenkin varautua.

Tärkeää on pitää edellä mainittua päiväkirjaa rakennushankkeen edistymisestä ja merkitä siihen kaikki olennainen. Erityistä huomiota on kiinnitettävä kaikkiin häiriöihin. On kirjattava vahingot, myöhästymiset, kenen kanssa asiasta on keskusteltu jne. Päivämääriä ei saa unohtaa. On myös muistettava merkitä mahdolliset viivästymisestä aiheutuneet odotustunnit.

Ellei virhe tule kuntoon keskustelun ja puhelinsoiton perusteella, on heti tehtävä kirjallinen reklamaatio eli valitus. Paperi on tärkeä, jos joudutaan vaatimaan hyvitystä tai korvauksia.

Reklamaatiokirjeen tekemiseen voi pyytää ohjeita kunnalliselta kuluttajaneuvojalta. Kun reklamaatio on tehty, myyjälle tai urakoitsijalle annetaan kohtuullinen aika virheen korjaamiseen.

Jos asia ei selviä, kuluttaja voi kääntyä oman kuntansa kuluttajaneuvojan puoleen.

Jätä kommentti